ชื่อ - นามสกุล :นายมนัสชัย เนื่องมี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอน และ บริหารกลุ่มงานทั่วไป
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0848324412
Email :manaschai7063@Gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :