ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษณพัทธ์ มงคล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถม
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0816692325
Email :naruto_mathza@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :