ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนพรัตน์ พันธุ์ดี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถม
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0924459938
Email :noppa_2529@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :