ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฐาปณีย์ บุญมี
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถม
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0895794682
Email :Genie.thapanee@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :