ชื่อ - นามสกุล :นายเจษฎา สิมมา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถม
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0860113597
Email :