ชื่อ - นามสกุล :นางพรนภา คำบุดดี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0852271978
Email :